Go to Brand

2017-04-10

Go to Brand

Zakład Produkcyjno–Handlowy "Argo" Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Udział Spółki Argo w programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych Go to Brand. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest promowanie marki produktowej , która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynku zagranicznym oraz promowanie  Marki Polskiej Gospodarki. Realizacja tego projektu odbywać się będzie dzięki wdrożeniu kompleksu działań przewidzianych w projekcie.  Przez realizację planuje się osiągnąć  następujące efekty: nawiązanie stałych partnerskich stosunków z kontrahentami, podpisanie kontraktów handlowych, zwiększenie przychodów z eksportu, zwiększenie rozpoznawalności Firmy, zbudowanie pozycji i marki na rynkach zagranicznych, systematyczny rozwój działalności eksportowej oraz budowa i regularna poprawa pozycji  konkurencyjnej Firmy.

Wartość projektu: 1 224 735,60 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  597 432,00 zł.