Ogólne warunki zakupowe

I. DEFINICJE

- „Kupujący” – oznacza ARGO sp. z o.o.,
- „Sprzedający”/ „Dostawca” – oznacza osobę fizyczną, spółkę lub inny podmiot, do którego zaadresowane jest zamówienie/ oznacza podmiot krajowy lub zagraniczny dokonujący sprzedaży towarów handlowych na rzecz „Kupującego”,
- „Towar” – oznacza przedmiot zamówienia/umowy, który ma zostać zrealizowany dla potrzeb „Kupującego”,
- „Strony” – oznacza stronę „Sprzedającą” i „Kupującą” łącznie,
- „Zamówienie”/ „Umowa”   – oznacza zamówienie zakupowe czyli oświadczenie złożone przez „Kupującego”, skierowane do „Sprzedawcy” lub umowę zawartą pomiędzy „Kupującym”, a „Sprzedającym”, której przedmiotem jest dostawa Towaru lub usług na rzecz Kupującego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszelkich umów zakupu dokonywanych przez „Kupującego” i stanowią integralną część Zamówienia/Umowy.
2.  Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Zakupu, w tym też zmiany dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia, wypowiedzenia warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tym samym muszą być zaakceptowane przez obie strony.
3.  Odstąpienie przez Kupującego od stosowania w szczególnych wypadkach ściśle określonych warunków zakupu ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia/Umowy.
4.  Wykonując Zamówienie/Umowę Sprzedający uznaje w całości Ogólne Warunki Zakupu. Jeśli Sprzedający nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Zakupu, zobowiązany jest niezwłocznie, przed potwierdzeniem Zamówienia/wykonania Umowy, powiadomić o tym fakcie Kupującego w formie pisemnej. Kupujący w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo wycofania zamówienia. 
5.  Jeżeli Ogólne Warunki Zakupu stoją w sprzeczności z warunkami współpracy Stron bądź Ogólnymi Warunkami Sprzedaży to zastosowanie mają w całości Ogólne Warunki Zakupu.


III. ZAWARCIE UMOWY/ POTWIERDZENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1.  Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego zamówienia w formie pisemnej,  e-mailowej, telefonicznej, za pomocą telefaksu. Korespondencja w sprawie zamówień może być prowadzona wyżej wymienionymi sposobami. Umowa zakupu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia wskazaną drogą przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, na warunkach wynikających zarówno z treści zamówienia jak i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
2.  Zmiany zamówienia dokonywane przez Kupującego są możliwe, wymagają każdorazowo zachowania formy pisemnej, e-mailowej  i potwierdzenia obydwóch stron w tej formie.
3.  Zamówienie Kupującego może zostać potwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnej, e-mail lub fax, telefonicznie przez osoby upoważnione do występowania w jego imieniu.
4.  Brak niezwłocznego potwierdzenia w przewidzianych formach  przez Sprzedającego Zamówienia  do realizacji zgodnego w warunkami określonymi w zamówieniu oraz z Ogólnymi Warunkami Zakupu poczytuje się jako milczące przyjęcie przez Sprzedającego tego Zamówienia.
5.  Przystąpienie przez Sprzedającego do realizacji Zamówienia Kupującego równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem zarówno szczegółowych warunków Zamówienia, jak i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.


IV. WARUNKI I TERMINY DOSTAW

1.  Zamawiane Towary muszą zostać dostarczone zgodnie z warunkami zamówienia zawartymi w Zamówieniu/ Umowie. Ustalone przez Strony ilości, ceny, terminy dostaw oraz okresy realizacji są dla Sprzedającego wiążące. Towar ma być dostarczony do siedziby Kupującego lub w inne miejsce ustalone uprzednio pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
2.   Jeżeli nie ustalono inaczej, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania ponosi Sprzedający.
3.  Sprzedający/Dostawca zobowiązany jest informować Kupującego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminową dostawę Towaru. Powyższa informacja nie zwolni jednak Sprzedającego/Dostawcy z zobowiązań określonych w Zamówieniu/Umowie. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Zamówieniu/Umowie wymaga pisemnej zgody Kupującego. Brak w/w informacji, z której treści wynika, że dostawa nie będzie mogła być zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia Kupującego od Zamówienia, a także przyczyną odpowiedzialności Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedającego Zamówienia w postaci kar umownych. 
4.  Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia w terminie 7 dni w całości lub części od Zamówienia niezrealizowanego w określonym w zamówieniu terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Zamówienia/Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrot kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Zamówienia.
5.  Kupujący ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt inspekcji celem sprawdzenia postępu realizacji Zamówienia/Umowy przez Sprzedającego, informując Sprzedającego z 5 – dniowym wyprzedzeniem o terminie takiej inspekcji.
6.  Najpóźniej 7 dni przed ustaloną datą wysyłki, Sprzedający powinien wysłać Kupującemu awizo wysyłkowe, podając następujące informacje: numer Zamówienia / Umowy, sposób i spodziewaną datę wysyłki, specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań wraz z wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towaru.
7.  Do każdej dostawy powinno być dołączone dokumenty przewozowe, które powinny umożliwić precyzyjną identyfikację dostaw, ich kontrolę co do ilości oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, także wpisy danych o bezpieczeństwie materiałów. Ponadto wraz z Towarem powinny być dostarczone wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego odbioru i używania Towaru, a w szczególności:

- kopia faktury,

- specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą wymiarami i zawartością opakowań,

- kompletna dokumentacja towarów, 

- atesty, certyfikaty, gwarancje,

- instrukcja prawidłowego magazynowania towaru.

    W dokumentach tych należy podać numer i datę zamówienia Kupującego, ilość i asortyment Towarów.

8.  Za datę wykonania Zamówienia/Umowy uznaje się dzień, w którym Towar zostanie wydany Kupującemu zgodnie z warunkami podanymi w Zamówieniu/Umowie/ i będzie zgodny pod względem rodzaju i ilości .
9.   Dostawy częściowe, o ile nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu / Umowie, wymagają pisemnej zgody Kupującego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli inaczej nie stwierdzono w Zamówieniu / Umowie, datą dostawy jest data realizacji ostatniej dostawy częściowej.
10.  Kupujący może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli z powodu niekompletności dokumentów dostawy czy listu przewozowego niemożliwe jest przyporządkowanie dostawy do określonego zamówienia lub wymaga to nadmiernych kosztów, a także gdy nie odpowiada specyfikacji z Zamówienia/Umowy, a także gdy Towar jest uszkodzony.
11.  W przypadku Towaru importowanego spoza obszaru Unii Europejskiej, Sprzedający odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi w Unii przepisami. Przy dostawach importowych ze względu na przepisy celne towarowi powinna towarzyszyć faktura w dwóch egzemplarzach. Uproszczenia są dopuszczalne w tym przypadku tylko po uprzednim, pisemnym potwierdzeniu przez Kupującego.
12.  Jeśli do importu wymagane są dokumenty w celu określenia przeznaczenia przedmiotu wysyłki, Sprzedający jest zobowiązany zorganizować i dostarczyć je Kupującemu na własny koszt. W przypadku obowiązku przeprowadzenia procedur celnych, Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa pochodzenia. Świadectwo to jest wymagane dla każdej wysyłki. Jeśli nie ustalono inaczej odprawę przeprowadza Sprzedający.
13.  Sprzedający/Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru w opakowaniu dostosowanym do jego rodzaju, sposobu transportu i składowania tak, aby dostarczyć go w nienaruszonym stanie. Każda jednostka opakowaniowa powinna zawierać po stronie zewnętrznej czytelną informację zgodnie z wymogami przepisów przewozowych, jak również wszelkie instrukcje dotyczące szczególnych warunków składowania. Powyższa informacja powinna zawierać numer zamówienia, numer partii, dokładną nazwę Kupującego, dostarczoną ilość, wagę brutto i netto.
14.  Zwrot opakowania wymaga oddzielnego porozumienia.  Opakowania zwrotne Kupujący wysyła na ryzyko i koszt Sprzedającego. Jeżeli opakowanie nie podlega przetworzeniu na surowce wtórne Kupujący zachowuje prawo żądania jego odebrania lub utylizacji na koszt i ryzyko Sprzedającego. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.
15.  W żadnym wypadku, kontrola, akceptacja lub przyjęcie Towarów nie zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za defekty lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań Zamówienia/ Umowy.
16. Dostawa może zostać uznana za niekompletną i może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Sprzedającego, zawierający numer zamówienia Kupującego, specyfikację wysłanego (zamówionego) Towaru, ilość i jego wartość, oraz wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Jeśli te warunki nie będą spełnione, to Kupujący nie odpowiada za powstałą z tego tytułu zwłokę w przyjęciu dostawy i terminie zapłaty.
17. Sprzedający/Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki. Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru ze Sprzedającego na Kupującego w momencie bezusterkowego, udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Kupującego w uzgodnionym miejscu.
18.  Zamówione towary zostaną dostarczone do siedziby Kupującego lub w inne miejsce pisemnie ustalone pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. 
19.  Sprzedający zobowiązany jest do ubezpieczenia towaru w zakresie zwyczajowo przyjętym dla danego towaru na czas dostawy do czasu odebrania towaru przez Kupującego.


V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Cena Zamówienia / Umowy jest ceną stałą ustaloną w złożonym zamówieniu. Cena obejmuje, o ile nie uzgodniono inaczej, koszty opakowania, podatki, cło, ubezpieczenie, wszelkie koszty dostawy itp., aż do momentu dostarczenia zamawianego towaru na wskazany w Zamówieniu/ Umowie przez Kupującego adres.

2.  Podstawą płatności za dostarczony towar jest faktura VAT lub inny dopuszczalny przepisami prawa kraju Kupującego dokument rachunkowy.

3. Faktura VAT powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a ponadto musi zawierać numer i datę Zamówienia/Umowy. Faktura powinna ponadto zawierać ilość i ceny jednostkowe Towaru, nr NIP Sprzedającego, warunki i termin płatności zgodny z Zamówieniem/Umową. Sprzedający zobowiązany jest do szczegółowego wykazania na fakturze uiszczonych przez Kupującego zaliczek.

4. Faktury wystawione przez Sprzedającego w dacie wysyłki towaru stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze, zgodnym z warunkami płatności określonymi w Zamówieniu/ Umowie. 

5.  Warunkiem terminowej zapłaty faktury jest umieszczenie na niej, a także na dowodach dostawy numeru Zamówienia/ Umowy.

6.  Datą dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

7.  Jeżeli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana zgodnie z Zamówieniem/Umową, Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności lub przedłużenia terminu płatności do momentu pełnego i prawidłowego wykonania przez Sprzedającego przedmiotu Zamówienia / Umowy. Nie ogranicza to prawa Kupującego do egzekwowania postanowień klauzuli kar umownych.


VI. KARY UMOWNE

1.  Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:
- Za odstąpienie od realizacji przyjętego Zamówienia, a niezrealizowanego z przyczyn zależnych od Sprzedającego lub przez Sprzedającego – w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia.
- Za przekroczenie terminu dostawy - w wysokości 0,6 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, dotyczy to również terminów pośrednich.
- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,4 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Kupującego na usunięcie wad.
2.  Kupujący ma prawo potrącić naliczone kary ze zobowiązań do Sprzedającego. W przypadku opóźnienia się Sprzedającego z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub niezrealizowaniem przez Sprzedającego obowiązku określonego w punkcie IV. Ogólnych Warunków Zakupu, Kupujący może – nie rezygnując z uprawnień do naliczania kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
- zażądać wykonania zamówienia w całości lub części,
- dokonać zakupu u innego podmiotu, na koszt i ryzyko Sprzedającego,
- odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Sprzedającego. 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.    

 

VII. GWARANCJA/RĘKOJMIA/REKLAMACJE

1.  Zrealizowane Zamówienie powoduje udzielenie przez Sprzedającego gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu.
2.  Okres gwarancji biegnie od dnia odbioru towaru.
3.  Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4.  Kupujący powiadamia Sprzedającego o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów niezwłocznie, nie później jak w terminie 7 dni od odbioru towaru jeżeli wada ma charakter ilościowy, od wykrycia wady jeżeli wada ma charakter jakościowy.
5.  Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Sprzedający usunie w terminie wyznaczonym przez Kupującego. 
6.  W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Kupujący uprawniony jest według swego wyboru do żądania niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wadliwości, dostarczenia towaru wolnego od wad, obniżenia ceny towaru, lub odstąpienia od umowy. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Sprzedającego zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany.
7.  Sprzedający podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. 
8.  W przypadku nie usunięcia przez Sprzedającego zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Kupujący może usunąć wadę w zastępstwie Sprzedającego, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Sprzedającego. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Sprzedającego, jak również nie zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Złożenie przez Kupującego reklamacji uprawnia go do wstrzymania zapłaty za Towar. Do czasu całkowitego załatwienia reklamacji nie biegnie termin zapłaty za Towar.
9.  Gwarancja Towaru ulega przedłużeniu o okres naprawy.
10.  Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Sprzedającego rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.
11.  Sprzedający ponowi wobec Kupującego pełną odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej wskutek wycofania produktu z rynku z przyczyn, za które odpowiedzialność ponowi Sprzedający.

 

VIII. WARUNKI I ZASTRZEŻENIA PŁATNOŚCI 

1. Wszystkie płatności dokonywane będą pod warunkiem stwierdzenia, że dostarczony towar wolny jest od wad jakościowych i ilościowych. 
2. W przypadku wykrycia przez Kupującego i niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o wadach jakościowych i ilościowych w dostarczonym towarze, Kupujący ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych i ilościowych. 
3. Przyjęcie dostarczanych towarów i ich zapłata przez Kupującego następuje również pod zastrzeżeniem sprawdzenia faktury, ilości jak i dochodzenia praw gwarancyjnych i/lub roszczeń do odszkodowania za straty.
4. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów i faktur z klauzulami Zamówienia, płatności będą realizowane przez Kupującego w formie przelewu na konto Sprzedającego we wskazanym w fakturze terminie. 
5. Uregulowanie należności nie jest potwierdzeniem wykonania przez Sprzedającego zobowiązań wynikających z umowy dostawy. 
6. Faktura jest wystawiana, jeśli nie ustalono inaczej, w walucie kraju Kupującego. Podatek VAT powinien być wyszczególniony na fakturze.


IX. SIŁA WYŻSZA

1.  W przypadku zaistnienia „siły wyższej” Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ustalonych wcześniej terminów realizacji Zamówień/Umowy.

2.  Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań z niniejszej Umowy, spowodowanego działaniem Siły Wyższej.

3.  Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane przez ogólnopolskie związki zawodowe.

4.  Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduję utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.

5.  Kupujący może dokonać zmiany potwierdzonych wcześniej terminów dostaw i realizacji zamówień również z innych przyczyn niż siła wyższa, w szczególności w przypadku przeszkód natury logistycznej lub wynikających z ograniczenia zdolności produkcyjnych.


X. POUFNOŚĆ

1.  Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Sprzedającego w związku z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Kupującego i nie udostępnione publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
2.  W szczególności Sprzedający zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od Zamówienia z przyczyn zależnych od Sprzedającego. 
3.  Sprzedający oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji Zamówienia oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu Zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną zgodą Kupującego, pod rygorem nieważności.

    
XI. ODSZKODOWANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Kupujący zawsze będzie uprawniony, nawet jeśli Sprzedający nie narusza żadnego ze zobowiązań, do zawieszenia Zamówienia/ Umowy na okres ustalony przez Kupującego, lub do anulowania Zamówienia/Umowy w całości lub w części, za 3- dniowym wcześniejszym powiadomieniem Sprzedającego. W przypadku takiego anulowania, Sprzedający mogą obciążyć Kupującego kosztami poniesionymi do momentu anulowania, związanymi z Zamówieniem/ Umową. W żadnym wypadku Sprzedający nie jest uprawniony do odszkodowania za szkody pośrednie lub utratę zysków.

2.  W przypadku, gdy Sprzedający nie przestrzega jakichkolwiek zasad lub warunków Zamówienia/ Umowy Kupujący jest uprawniony, w formie pisemnego powiadomienia Sprzedającego i bez uszczerbku dla wszelkich innych środków naprawczych, do anulowania Zamówienia/Umowy w całości lub części bez dalszych zobowiązań i odpowiedzialności i do odzyskania od Sprzedającego wszelkich kwot wpłaconych przez Kupującego, wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych podczas starania się o wymianę Towarów przez alternatywnego dostawcę oraz odszkodowania za straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku opóźnionej realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3.  W przypadku, gdy szkoda Kupującego będąca następstwem niewykonania lub nieprawidłowego wykonania warunków Zamówienia / Umowy jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.

4.  Odpowiedzialność Kupującego jest w każdym wypadku ograniczona do wartości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia/Umowy.

5.  Kupujący jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Sprzedającemu wynagrodzenia.

 

XI. SPRAWY SPORNE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Bez uprzedniej zgody Kupującego Sprzedający nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji Zamówienia. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Sprzedającego przez Kupującego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.