ZPH ARGO realizuje projekt pt. Dynamizacja działalności eksportowej Spółki

2020-12-31

ZPH ARGO realizuje projekt pt. Dynamizacja działalności eksportowej Spółki

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "ARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Dynamizacja działalności eksportowej Spółki ARGO poprzez realizację działań promocyjnych w ramach Go to Brand” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy przez internacjonalizację działalności i promowanie własnych marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki na docelowych rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wzrost eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie pozyskanie nowych zamówień od odbiorców zagranicznych oraz zwiększenie przychodów z eksportu.

 

Wartość projektu: 524 200 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 251 616 zł